Ești offline

REGULAMENTUL CONCURSULUI “AVENTURA DE PASTE” LA CENTRUL COMERCIAL DRUMUL TABERELOR

REGULAMENTUL CONCURSULUI “AVENTURA DE PASTE” LA CENTRUL COMERCIAL DRUMUL TABERELOR
ORGANIZAT IN PERIOADA 19.04.2019 – 21.04.2019

Art. 1. Organizatorul
1.1. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”), fiind organizat de Ceetrus Romania S.R.L. cu sediul in Strada Brasov, nr 25, Cladirea de Birouri, Etaj 5, Birourile Immochan, Sector 6, Bucuresti, Romania, C.U.I. 22217990, atribut fiscal RO, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/14883/2007, cont bancar RO76 BRDE 450S V435 5639 4500 deschis la BRD GSG SMCC, reprezentata legal de Raluca Crisan, in calitate de Director General, denumire in cele ce urmeaza „(„Organizatorul” si/sau „Ceetrus”.
1.2. Campania se va desfăşura prin intermediul agenției de publicitate FIELD STAR S.R.L., societate inregistrata in Romania, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Capitan Aviator Mircea Petre, nr. 16-18, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9824/2003, cod unic de inregistrare RO 15600992. („Agentia” si/sau „Fieldstar”),
1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti participantii, astfel cum aceasta notiune este definita in Regulament.

Art. 2. Durata si locul de desfasurare a Concursului
2.1. Concursul se va organiza in perioada 19.04.2019 – 21.04.2019 in cadrul Centrului Comercial Drumul Taberelor, in intervalul orar 11:00 – 19:00.

Art.3. Drept de participare
  • 3.1. La Concursul „AVENTURA DE PASTE” pot participa copii cu varsta cuprinsa intre 5 si 14 ani asistat de parinte si cu acordul acestuia, care respecta termenii si conditiile din prezentul regulament si indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:parintele are minim 18 ani impliniti si domiciliul stabil in Romania; sunt prezenti in Centrul Comercial Drumul Taberelor;
  • a  semnat Acordul de Responsabilitate
3.2. Angajatii Fieldstar,  Ceetrus Romania, ai colaboratorilor acesteia cat si ai altor companii implicate in Concurs, precum si rudele de gradul I ale acestora (copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Concurs.

Art.4. Regulamentul oficial al Concursului
4.1.1 Regulamentul oficial al Concursului este disponibil gratuit participantilor pe intreaga durata a Concursului, de la reprezentantii Organizatorului si ai Agentiei, la  adresa str. Brasov nr. 25, etaj 6, Bucuresti pentru Organizator, respectiv, la adresa str. Capitan Aviator Mircea Petre, nr. 16-18, Bucuresti, pentru Agentie, dar si online pe site-ul
www.drumultaberelor.ro si pe pagina de Facebook
www.facebook.com/DrumulTaberelor .
4.1.2 Prin participarea la acest concurs, participantii declara faptul ca au citit Regulamentului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.
4.1.3 Orice modificare adusă prezentului regulament va face obiectul unui act adiţional. Atât regulamentul, cât şi eventualele acte adiţionale prin care va fi modificat vor fi disponibile în mod gratuit oricărei persoane interesate şi se vor găsi la sediul Organizatorului din Strada Brasov, nr 25,  Clădirea de Birouri, Etaj 5, Birourile Ceetrus, Sector 6, București, putând fi obţinute ca urmare a transmiterii unei solicitări scrise datate şi semnate sau în format electronic prin accesarea paginilor de facebook ale fiecarui centru commercial participant la campanie in sectiunea “notite”.
1.4. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive şi toţi participanţii înregistraţi până la momentul modificării vor beneficia de drepturile deja obţinute. Orice astfel de modificare adusă, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei Concursului, va fi supusă procedurii de autentificare de către un notar public şi va face parte integrantă din Regulament. Modificările produc efecte în termen de o zi de la data autentificării actului adiţional.

Art. 5.  Mecanismul concursului si desemnarea castigatorilor

5.1.1 Concursul are despre scop gasirea locului in care se afla ascuns cosul Iepurasului de Paste prin rezolvarea unor indicii. Acesta se desfasoara prin cautarea unor piese de puzzle ascunse in magazinele Centrului Comercial Drumul Taberelor si care puse corect pe plansa de joc creeaza o poveste, iar ultima piesa indica locul cosul Iepurasului de Paste. In cadrul concursului „AVENTURA DE PASTE” participantii se vor inscriere prin solicitarea, in perioada de desfasurare a concursului, a plansei de joc reprezentantului Agentiei. Pe aceasta  vor fi puse piesele gasite, la final formandu-se o poveste.

5.1.2 Primul indiciul il vor afla de la reprezentantul Agentiei.

5.1.3 In fiecare magazine vor fi ascunse mai multe piese de acelasi fel din puzzle. Pe verso fiecarei piese se afla urmatorul indiciu sub forma unei ghicitoare care poate contine numele magazinului, slogan, specific etc.

5.1.4 Daca un participant intampina greutati, va solicita ajutorul sau poate interveni direct reprezentantul Agentiei.

5.1.5 Concursul de incheie in momentul in care participantii au format intregul puzzle si au descifrat ultimul indiciu, care indica locul in care se va gasi cosul de Paste.
 
5.1.5 Dupa finalizarea concursului, participantilor li se va inmana premiul in urma extragerii unui loz si in  baza unui Proces Verbal.

Art. 6. Conditii de validare
6.1. Pentru a intra in posesia premiului, castigatorii  trebuie:
  • Sa indeplineasca conditiile de inscriere  conform regulamentului si dreptul de participare de la art. 3;
  • Sa extraga un card razuibil care va indica premiul castigat.
  • In momentul predarii premiului acesta trebuie sa declare organizatorului: numele, prenumele si varsta implinita ale participantului si nume, prenume si semnatura ale parintelui.

Art. 7. Premiile concursului
7.1. In cadrul Concursurilor, premiile constau in:
 
Premiu Cantitatea Valoare Unitara RON (TVA Inclus) Valoare Totala RON (TVA inclus)
Pachet de dulciuri 250 20                          5,000
Joc Kendama 30 80                          2,400
Voucher Hervis 20 50                          1,000


 7.2. Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul Concursului este de 8,400  RON lei (TVA inclus).

7.3. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor.

7.4. Premiile vor fi predate castigatorilor in cadrul cocursului “AVENTURA DE PASTE” din Centrul Comercial Drumul Taberelor in ziua  si intervalul  orar comunicat de catra Organizator  anume perioada 19.04.2019 – 21.04.2019, interval orar 11:00 – 19:00.


Art. 8. Taxe si impozite
8.1. Taxele si impozitele aferente Premiilor la data acordarii lor vor fi suportate de catre Organizator. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura (de exemplu contributii sociale datorate conform legii) in legatura cu Premiile sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor acestora, daca va fi cazul.
8.2. Organizatorul ia act de faptul ca in conformitate  cu prevederile art. 77 aliniatul (4) din Codul fiscal, veniturile obtinute de castigatorii premiilor care au o valoare de peste 600 RON sunt impozabile. In acest sens,  Ceetrus in calitate de Organizator se obliga:
            1. sa indeplineasca formalitatile privind plata si declararea impozitului pe veniturile din premii conform prevederilor Codului fiscal; si
            2. sa achite pentru castigator, in termenul prevazut de legislatia fiscala, valoarea impozitului datorat pe venitul realizat de castigator prin acordarea premiilor.

Art. 9. Angajamente
9.1. Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs, precum si  numele, adresa si imaginea castigatorilor vor fi facute publice si/sau folosite in scopuri publicitare de catre organizatori, in diverse materiale audiovideo si tiparituri, doar cu acordul expres si neechivoc al persoanei vizate prin semnarea unui Acord de Imagine.

Art. 10. Intreruperea Concursului
10.1. Concursul va putea fi intrerupt numai in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dupa anuntarea prealabila a publicului.

Art. 11. Limitarea raspunderii
11.1. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: 
- Inscrierile care nu contin toate informatiile obligatorii sau nu permit confirmarea identitatii participantului; 
- Inscrierile care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validitate


Art. 12. Prelucrarea datelor personale
12.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si agentia de publicitate implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile:
•          REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, in continuare „GDPR”);
•          Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002;
•          Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
•          Codului Civil roman, precum si a tuturor actelor normative in vigoare care se aplica derularii acestei campanii.
12.2. Prin înscrierea la Concurs, Participanții sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului si se obliga sa le respecte ca atare, intelegand pe deplin toate efectele acestora. Drept urmare, în cazul în care vor caștiga, participantii accepta ca, pentru indeplinirea de catre Organizator a obligatiilor impuse de art. 42, alin. (2) din Ordonanta de Guvern nr. 99/2000, numele acestora si premiul castigat vor fi facute publice in conditiile mentionate mai sus in prezentul Regulament. Aceste informatii vor fi mentinute atata vreme cat este necesar pentru ca participantii sa formuleze contestatii, in conditiile art. 8.5 de mai sus, insa nu mai mult de 10 lucratoare de la data tragerii la sorti .
12.3. Inscrierea la Concurs, derularea si efectele acesteia implica colectarea si prelucrarea de date cu caracter personal. Datele personale care se colecteaza sunt:  Nume, prenume, varsta minor, precum si numele, prenumele si semnatura parintelui/tutorelui legal.
12.4. Operatorul datelor personale (denumit in continuare „Operatorul”) enumerate la art. 10.3 de mai sus este Organizaorul Campaniei, S.C. Ceetrus Romania S.R.L.
Operatorul colecteaza si prelucreaza aceste date prin intermediul imputernicitului sau (denumit in continuare „Imputernicit”) Fieldstar SRL.
12.5. Scopul colectarii si prelucrarii datelor personale mentionate la art. 12.3 de mai sus il reprezinta:
- inscrierea la Concurs, derularea Concursului, validarea castigatorului, atribuirea premiului, inmanarea premiului, beneficierea de premiul castigat, solutionarea eventualelor reclamatii referitoare la derularea Campaniei, formulate conform prevederilor din prezentul Regulament, precum si indeplinirea de catre Organizator si Imputerniciti a obligatiilor prevazute de legislatia in vigoare.
- furnizarea de informații prin intermediul platformelor de social media referitoare la campaniile de marketing, oferte speciale, evenimente și/ sau alte forme de publicitate, in baza oferirii consumtamantului expres in acest sens.
12.6.  Temeiul juridic al colectarii si prelucrarii datelor personale mentionate la 12.3 de mai sus il constituie campania promotionala adresata de catre Organizator publicului larg, acceptata de catre participanti prin inscrierea voluntara, iar temeiul legal il reprezinta art. 6 alin. (1), literele a) si b), c) si f) din GDPR.
12.7. In afara de Operator, prin Imputernicit, nu exista alte categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal colectate in virtutea Campaniei.
12.8. Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi pastrate exclusiv pe durata Concursului, urmand ca acestea sa fie sterse din bazele de date ale Organizatorului si Imputernicitului dupa scurgerea unui termen de 30 (treizeci) de zile de la finalizarea Concursului, cu exceptia cazurilor in care pentru indeplinirea unor obligatii legale, a unor interese legitime ale Operatorului si/sau ale Imputernicitului sunt necesare durate mai mari de pastrare. Ulterior, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi sterse din sistemele si evidentele Operatorului si/sau Imputernicitului si/sau vor lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat identificarea Participantilor in baza acestora sa nu mai fie posibila. Datele cu caracter personal ale Participantilor care si-au dat acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal in scopul furnizarii de informații prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului, telefonului, platformelor de social media referitoare la campaniile de marketing, oferte speciale, evenimente și/ sau alte forme de publicitate, vor fi stocate respectand prevederile in vigoare ale GDPR. Datele cu privire la castigatori colectate in virtutea prezentului Concurs sunt stocate de catre Operator si Imputernicit pentru o perioada care nu va depasi prevederile impuse de legislatia in domeniu, luandu-se ca reper maxim termenul general de prescriptie de 3 ani (art. 2.517 Cod Civil), iar in cazul datelor necesare pentru evidentele contabile, 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite potrivit legislatiei contabile in vigoare.Furnizarea de date cu caracter personal efectuata in virtutea prezentului Concurs reprezinta o obligatie contractuala (contractul, in acest caz, fiind reprezentat de relatia dintre Organizator si participant ca urmare a inscrierii voluntare a acestuia la Concurs), participantul fiind obligat sa furnizeze datele personale intocmai pentru a putea participa la Campanie, dar si o obligatie legala, Organizatorul fiind obligat sa solicite date personale pentru a respecta obligatiile impuse de legislatie in vigoare (cum ar fi, dar fara a se limita la Codul Fiscal din 2015, Legea contabilitatii nr. 82/1991, O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata). In cazul nerespectarii acestor obligatii contractuale si legale, persoanele doritoare nu se vor putea inscrie in campanie, iar odata inscrise, nu vor putea fi incluse in tragerea la sorti si nu vor putea beneficia de premiul pus in joc.
12.9. Mai jos sunt descrise, pe scurt, drepturile pe care GDPR le confera Participantilor si castigatorului, in calitate de persoane vizate (“Persoanele Vizate”):
A. Dreptul de acces la date
(1) Orice Persoana Vizata are dreptul de a obtine de la Operator confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Obtinerea confirmarii se face in baza unei cereri scrise, datate si semnate, adresate Operatorului, trimise la adresa acestuia mentionata la Sectiunea 1 din Regulament.
(2) Persoana Vizata are acces la urmatoarele informatii:
(a)       scopurile prelucrării;
(b)       categoriile de date cu caracter personal vizate;
(c)        destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;
(d)       acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
(h)       existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
 (3) Operatorul furnizează gratuit o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de Persoana Vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care Persoana Vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care Persoana Vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.
B. Dreptul la rectificare : se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, de catre Operator a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc pe Persoana Vizata. Persoanele Vizate au dreptul de a completa sau corecta datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.
C. Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"): Persoanele Vizate au dreptul de a solicita Operatorului stergerea datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
(i)        datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
(ii)       Persoana Vizata isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
(iii)     Persoana Vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
(iv)      datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
(v)        datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale,
D. Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in urmatoarele cazuri:
(i)        Persoana Vizata contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite Operatorului verificarea corectitudinii datelor;
(ii)       prelucrarea este ilegala, iar Persoana Vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea;
(iii)     Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
(iv)      Persoana Vizata s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.
In cazurile de mai sus, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de Operator si/sau Imputernicitii acestuia doar in anumite scopuri.
F. Dreptul la portabilitatea datelor: In cazul in care pe parcursul derularii campaniei si a efectelor acesteia Organizatorul se schimba, Persoana Vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a transmis Organizatorului initial  intr-un mod structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a solicita transmiterea directa a acestor date noului organizator, fara obstacole din partea Organizatorului initial.
G. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri: Persoana Vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Cele mentionare anterior nu se aplica daca prelucrarea automata este necesara incheierii sau executarii unui contract cu Organizatorul, daca Organizatorul are o autorizatie in acest sens si daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod explicit.
H. Dreptul de a obiecta: Dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia particulara a Persoanei Vizate in orice moment, fata de prelucrarea datelor cu caracter personal ale acesteia. In cazul exercitarii obiectiunii la prelucrare, datele cu caracter personal ale Persoanei Vizate care formuleaza obiectiunea nu vor mai fi prelucrate. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente indeplinirii unor obligatii legale sau contractuale de catre Operator si/sau Imputernicitul acestuia.
I. Dreptul de a formula plangere: Dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in legatura cu aspecte legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Operator si/sau Imputernicitul acestuia.
12.10. Toate drepturile enumerate mai sus se exercita prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul Organizatorului sau al Agentiei, mentionate in preambul, sau la adresa de e-mail ______________

Art. 13. Forta majora
Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Art. 14. Litigii
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din Municipiul Bucuresti.
Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului: maria.scintee@fieldstar.ro in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Agentia nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 15 Alte Clauze
Decizia Organizatorului in orice privinta este finala si aplicabila tuturor participantilor. Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite de regulamentul oficial al Concursului. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de regulamentul oficial al Concursului, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati. Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi mai multe premii decat cele prevazute in prezentul regulament. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promotionale.
Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigător și/sau de către persoanele care îl reprezintă legal în legătură cu premiul câștigat.
Organizator
SC. Ceetrus Romania S.R.L
Prin FIELDSTAR SRL